Všeobecné obchodní podmínky

Obchodní podmínky, reklamační řád firmy a informace o ochraně osobních údajů společnosti Česká lodní doprava – charter, s. r. o.

Sídlo firmy: Záběhlická 1658/48, 106 00 Praha 10, identifikační číslo: 25732161, se zapsanou činností: zámečnictví, nástrojářství, opravy ostatních dopravních prostředků a pracovních strojů, výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona, vnitrozemská vodní doprava a hostinská činnost. Prodej zboží probíhá, mimo jiné, také prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese: www.imnasa.cz. Společnost Česká lodní doprava – charter, s. r. o. je provozovatelem internetového obchodu na adrese www.imnasa.cz. Společnost je výhradním distributorem IMNASA v České republice a na Slovensku. Provedením nákupu na uvedené adrese tak vzniká obchodní vztah mezi zákazníkem a společností Česká lodní doprava – charter, s. r. o. a veškeré neshody, otázky, reklamace apod. tak zákazník řeší výhradně s touto společností.

 • 1. Tyto obchodní podmínky firmy Česká lodní doprava – charter, s. r. o. identifikační číslo: 25732161 (dále jen „prodávající“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu imnasa.cz. Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístěné na internetové adrese, a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „webové rozhraní obchodu“). Prodávající provozuje svou činnost také v kamenných obchodech na adrese: Záběhlická 1658/48, 106 00 Praha 10 a marína Slapská přehrada, Štěchovice (dále jen „provozovny“).
 • 2. Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího, je právnickou osobou či osobou, jež jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání. Obchodní podmínky s velkoodběrateli jsou stanovovány na základě individuální dohody.
 • 3. Ustanovení obchodních podmínek je nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce.
 • 4. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

Uzavření kupní smlouvy

 • 1. Veškerá prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru.
 • 2. Informace o zboží a ceně uváděné prodávajícím jsou závazné s výjimkou zjevné chyby. Ceny jsou prezentovány bez DPH nebo včetně DPH, v závislosti na zvoleném zobrazení zákazníkem. Prezentované ceny jsou bez započítání nákladů na přepravu zboží k zákazníkovi. Tyto dodatečné náklady jsou uvedené při výběru typu dodání zboží k zákazníkovi.
 • 3. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.
 • 4. Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží.
 • 5. Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář.
 • 6. Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Potvrdit“. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském účtu či v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“).
 • 7. Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).
 • 8. Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího.
 • 9. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám.
 • 10. Při objednání dražšího zboží, které není skladem, bude požadována záloha dle individuální dohody.
 • 11. To, co kupující prodávajícímu uhradí před uzavřením kupní smlouvy, se považuje za zálohu. Pokud nedojde k uzavření kupní smlouvy z důvodu na straně kupujícího a nedohodnou-li se účastníci jinak, záloha se nevrací.
 • 12. U zboží, u kterého není cena uvedena, má kupující možnost požádat o ověření ceny a dostupnosti u prodávajícího.
 • 13. Jednotlivé položky jsou označené barvami (zelená, oranžová, červená), které poukazují na dostupnost daného zboží.
 • 14. U momentálně nedostupných položek si prodávající vyhrazuje právo na prodloužení doby dodání o nezbytně dlouhou dobu potřebnou k jejich opětovnému naskladnění.

Platební podmínky

 • 1. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:
  • 1) v hotovosti (prostřednictvím dopravní společnosti na dobírku v místě určeném kupujícím v objednávce);
  • 2) bezhotovostně převodem na účet prodávajícího;
  • 3) bezhotovostně platební kartou (prostřednictvím dopravní společnosti na dobírku v místě určeném kupujícím v objednávce).
 • 2. Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s dodáním zboží ve smluvené výši. Balné se neúčtuje. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.
 • 3. V případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží.
  V případě bezhotovostní platby na účet je kupní cena splatná do 7 dnů od uzavření kupní smlouvy.
  V případě bezhotovostní platby na účet je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.
 • 4. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny zboží a zašle jej společně se zbožím na adresu kupujícího.

Odstoupení od kupní smlouvy

 • 1. Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu, od kupní smlouvy o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím, od kupní smlouvy o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit a od kupní smlouvy o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal.
 • 2. Nejedná-li se o případ uvedený v odst. 1. či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě. Odstoupení od kupní smlouvy může kupující zasílat mimo jiné na adresu provozovny prodávajícího či na adresu elektronické pošty prodávajícího technik@cld.cz. Pro usnadnění komunikace je vhodné v odstoupení uvést datum nákupu či číslo faktury a objednávky, bankovní spojení a zvolený způsob vrácení zboží.
 • 3. V případě odstoupení od kupní smlouvy dle odst. 2 tohoto ustanovení obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od smlouvy prodávajícímu. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.
 • 4. V případě odstoupení od smlouvy vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.
 • 5. Nejpozději ve lhůtě čtrnácti (14) dnů je kupující povinen prodávajícímu zaslat nebo předat zakoupené zboží. Zboží musí být vráceno prodávajícímu (ne na dobírku) kompletní, nejlépe v původním obalu, nesmí jevit známky opotřebení či poškození. Náklady vrácení zboží nese kupující. Je-li vrácené zboží poškozeno porušením povinností kupujícího, je prodávající oprávněn vůči kupujícímu uplatnit nárok na náhradu snížení hodnoty zboží a započíst jej na vracenou částku.
 • 6. Pokud po zaplacení pevné zálohy odstoupí od kupní smlouvy kupující, má prodávající právo na náhradu nákladů, které mu z tohoto důvodu vzniknou, nejméně však ve výši již zaplacené zálohy.
 • 7. Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část u zboží, které se již nevyrábí nebo nedodává. V případě, že tato situace nastane, prodávající bude neprodleně kontaktovat kupujícího za účelem dohody o dalším postupu.

Přeprava a dodání zboží

 • 1. Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání.
 • 2. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.
 • 3. Při převzetí zásilky má kupující povinnost zkontrolovat neporušenost obalů. Pokud budou obaly poškozeny, má povinnost zkontrolovat stav zboží. V případě jeho poškození zásilku nepřebírat a provést zápis do přepravního listu. Poté ihned kontaktovat prodávajícího.
 • 4. Zboží je třeba v den jeho doručení zkontrolovat a případné vady reklamovat e-mailem na adresu: technik@cld.cz do 24 hodin.
 • 5. Při přepravě nadrozměrného zboží, nebude-li dohodnuto jinak, bude přepravné účtováno dle tarifu dopravce.
 • 6. Doba dodání u skladových položek je 2-3 dny. Doba dodání položek, které nejsou skladem, se prodlužuje o cca 3-4 pracovní dny. U položek, které nejsou dostupné ani na skladě prodejce (Česká lodní doprava – charter, s. r. o.) ani na skladě dodavatele (IMNASA), bude doba dodání daného zboží prodloužena o nezbytně dlouhou dobu.

Práva vadného plnění

 • 1. Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady.
 • 2. Kupující může u prodávajícího uplatnit nejpozději do dvou let od převzetí zboží podle svého požadavku nárok na bezplatné odstranění vady nebo na přiměřenou slevu z ceny. Týká-li se vada pouze součásti věci, lze uplatnit požadavek nároku kupujícího pouze k této součásti.
 • 3. Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím věci věděl, že věc má vadu, anebo pokud kupující vadu sám způsobil. U prodávaného použitého zboží prodávající neodpovídá za vady odpovídající míře dosavadního používání nebo opotřebení. U věcí prodávaných za nižší cenu prodávající neodpovídá za vadu, pro kterou byla nižší cena sjednána. Místo práva na výměnu má kupující v těchto případech právo na přiměřenou slevu.
 • 4. Prodávající neodpovídá za vady vzniklé v důsledku běžného opotřebení nebo nedodržení návodu k použití.

Ochrana osobních údajů

 • 1. Kupující souhlasí s tím, aby poskytnuté osobní údaje byly prodávajícím zpracovávány a uchovávány v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů (č. 101/2000 Sb.) za účelem plnění předmětu smlouvy.
 • 2. Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, adresa elektronické pošty, telefonní číslo (dále společně vše jen jako „osobní údaje“).
 • 3. Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy a pro účely vedení uživatelského účtu. Nezvolí-li kupující jinou možnost, souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím také pro účely zasílání informací a obchodních sdělení kupujícímu. Souhlas se zpracováním osobních údajů v celém rozsahu dle tohoto článku není podmínkou, která by sama o sobě znemožňovala uzavření kupní smlouvy.
 • 4. Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu, při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě, a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích.
 • 5. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem.
 • 6. Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.
 • 7. Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího.
 • 8. Společnost Česká lodní doprava – charter, s. r. o. zpracovává osobní data v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679.

Závěrečná ustanovení

 • 1. Vzájemné spory mezi prodávajícím a kupujícím řeší obecné soudy.
 • 2. Kupujícím se pro účely těchto obchodních podmínek rozumí spotřebitel, jímž je člověk, který na rozdíl od prodávajícího při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své podnikatelské činnosti ani v rámci samostatného výkonu svého povolání.
 • 3. Prodávajícím se pro účely těchto obchodních podmínek rozumí podnikatel, který na rozdíl od kupujícího při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání.
 • 3. Obchodní podmínky s velkoodběrateli jsou stanovovány na základě individuální dohody.
 • 4. Smlouva a otázky související se řídí českým právem.
 • 5. Ostatní zde neuvedené záležitosti se řídí občanským zákoníkem (č. 89/2012 Sb.), zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.) a dalšími právními předpisy, ve znění pozdějších právních předpisů.
 • 6. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení.

Tyto všeobecné podmínky nabývají účinnosti dne 9. 4. 2019